نقش پُررنگ فرانسه در دخالت و تهاجم به ایران این روزها سهم فرانسه از اغتشاش و آشوب در ایران آشکار است ولی از گذشته تا امروز، قضایای بسیاری وجود دارند که می‌توان رد پای پاریس را در آنها مشاهده کرد. دریافت ۲۵ MB

نقش پُررنگ فرانسه در دخالت و تهاجم به ایران

نقش پُررنگ فرانسه در دخالت و تهاجم به ایران

این روزها سهم فرانسه از اغتشاش و آشوب در ایران آشکار است ولی از گذشته تا امروز، قضایای بسیاری وجود دارند که می‌توان رد پای پاریس را در آنها مشاهده کرد.

دریافت ۲۵ MB


نقش پُررنگ فرانسه در دخالت و تهاجم به ایران