سنگ مزار کیومرث پوراحمد طبق طرح و خواسته تاکیدی خودش در وصیت با همین نوشته‌ها و اعداد ساده طراحی و نصب شده است.

سنگ مزار کیومرث پوراحمد طبق طرح و خواسته تاکیدی خودش در وصیت با همین نوشته‌ها و اعداد ساده طراحی و نصب شده است.


نصب سنگ مزار کیومرث پور احمد ؛ ساده ساده همانطور که خودش وصیت کرده بود (فیلم)