نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز دوشنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز دوشنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.


نشست سخنگوی شورای نگهبان