وزیر کشور گفت: در صورت تصویب شدن لایحه برگزاری تجمعات قانونی در مجلس، به تناسب شهر‌ها مکان‌هایی برای تجمعات در نظر گرفته می‌شود.

وزیر کشور گفت: در صورت تصویب شدن لایحه برگزاری تجمعات قانونی در مجلس، به تناسب شهر‌ها مکان‌هایی برای تجمعات در نظر گرفته می‌شود.


مکان هایی برای تجمعات قانونی در نظر گرفته می شود