جلیل رحیمی جهان آبادی نوشت : امنیت جانی مدرم مقدم بر هر ارشادی است جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی نوشت : موضوع مهسا امینی و حادثه رخ داده را باید مجلس به دقت مورد بررسی و هر گونه تخلف قصور مورد بررسی و هر گونه تخلف قصور یاجنایت احتمالی را با قطیت […]

جلیل رحیمی جهان آبادی نوشت : امنیت جانی مدرم مقدم بر هر ارشادی است

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی نوشت :

موضوع مهسا امینی و حادثه رخ داده را باید مجلس به دقت مورد بررسی و هر گونه تخلف قصور مورد بررسی و هر گونه تخلف قصور یاجنایت احتمالی را با قطیت پیگیری نماید.

اگر حقوق مردم از سوی نمایندگان ملت مورد حمایت قرار نگیرد چه کسی باید پیگیر این حادثه تلخ باشد؟امنیت جانی مدرم مقدم بر هر ارشادی است


عضو کمیسیون امنیت ملی : مجلس باید موضوع مهسا امینی را پیگیری کند