تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم مساله جوانی و افزایش جمعیت بوده و سیاست دولت این است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود برای تحول و جوانی جمعیت اقدام شود که خوشبختانه برنامه ریزی‌های خوبی در این حوزه صورت گرفته است.


تهران- ایرنا- معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم مساله جوانی و افزایش جمعیت بوده و سیاست دولت این است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود برای تحول و جوانی جمعیت اقدام شود که خوشبختانه برنامه ریزی‌های خوبی در این حوزه صورت گرفته است.


منصوری: جوانی و افزایش جمعیت از اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است