کتاب «مولانا در برابر معمای جبر و اختیار» نوشته احمد کتابی توسط نشر مروارید منتشر شد.

کتاب «مولانا در برابر معمای جبر و اختیار» نوشته احمد کتابی توسط نشر مروارید منتشر شد.


معمای جبر و اختیار از نظر مولانا بررسی شد