معاون وزیر ورزش و جوانان نوشت: مهم ترین گام برای توانمند ساختن دولت، عبور از بلاتکلیفی ساختار شبه ریاستی_شبه پارلمانی روابط قوا در کشور است.معاون وزیر ورزش و جوانان نوشت: مهم ترین گام برای توانمند ساختن دولت، عبور از بلاتکلیفی ساختار شبه ریاستی_شبه پارلمانی روابط قوا در کشور است.


معاون وزیر ورزش: مهم ترین گام برای توانمند ساختن دولت، عبور از بلاتکلیفی ساختار شبه ریاستی_شبه پارلمانی روابط قوا در کشور است