معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مساله حجاب از جنسی نیست که بخواهد به توده مردم واگذار شود و با اصلاح قوانین عمومی قابل حل است. همه‌پرسی یعنی اینکه مجلس بار خودش را روی دوش مردم بیندازد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مساله حجاب از جنسی نیست که بخواهد به توده مردم واگذار شود و با اصلاح قوانین عمومی قابل حل است. همه‌پرسی یعنی اینکه مجلس بار خودش را روی دوش مردم بیندازد.


معاون رئیسی: نتیجه همه پرسی در صورت انجام باید به تایید شورای نگهبان برسد