معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: دولت مردمی برای تحول گرایی در جامعه آمده است و در یک سال گذشته اتفاقات خوبی در کشور رخ داده که باید آن را دید.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: دولت مردمی برای تحول گرایی در جامعه آمده است و در یک سال گذشته اتفاقات خوبی در کشور رخ داده که باید آن را دید.


معاون رئیسی: باید به دولت اعتماد کرد