اگر برای عفاف و حجاب از قبل برنامه‌ریزی داشتیم به یک باره با یک موضوع گرفتار نمی‌شدیم.

اگر برای عفاف و حجاب از قبل برنامه‌ریزی داشتیم به یک باره با یک موضوع گرفتار نمی‌شدیم.


معاون دادگستری خراسان رضوی: در حوزه حجاب نباید توقع داشته باشیم دستگاه قضا با همه برخورد کند