این یافته علمی علاوه بر کاربردی که می‌تواند بر روی مریخ داشته باشد، برای تأمین منبع غذایی در مناطقی از سطح زمین که خاک با غلظت نمکی بالا دارند هم مفید خواهد بود.

این یافته علمی علاوه بر کاربردی که می‌تواند بر روی مریخ داشته باشد، برای تأمین منبع غذایی در مناطقی از سطح زمین که خاک با غلظت نمکی بالا دارند هم مفید خواهد بود.


مزارع مریخی/کشاورزی بر روی خاک سرخ مریخ ممکن شد