بنابر گزارش‌ مقام‌های رسمی هند، دست‌کم ۳۰ نفر در جریان خشونت‌های قومی در ایالت دورافتاده «مانیپور» کشته شده‌اند.

بنابر گزارش‌ مقام‌های رسمی هند، دست‌کم ۳۰ نفر در جریان خشونت‌های قومی در ایالت دورافتاده «مانیپور» کشته شده‌اند.


مرگ ده‌ها نفر در درگیری‌های قومیِ هند