فرمانداری مشهد با بخشداری مرکزی نیز به حالت آماده‌باش درآمدند. تیم‌های ارزیاب آخرین پایش را انجام دادند و مورد خاصی گزارش نشده است.

فرمانداری مشهد با بخشداری مرکزی نیز به حالت آماده‌باش درآمدند. تیم‌های ارزیاب آخرین پایش را انجام دادند و مورد خاصی گزارش نشده است.


مدیر کل بحران خراسان رضوی: خسارتی از زلزله گزارش نشده