خلیل محبت خواه: دولت در بودجه سال جاری خود اخذ مالیات از خانه های خالی را پیش بینی کرده است و موجران به نفعشان است که خانه های خود را هرچه سریعتر اجاره دهند.

خلیل محبت خواه: دولت در بودجه سال جاری خود اخذ مالیات از خانه های خالی را پیش بینی کرده است و موجران به نفعشان است که خانه های خود را هرچه سریعتر اجاره دهند.


مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به موجران: خانه‌هایتان را به قیمت مناسب به مستاجران بدهید و گرنه مشمول مالیات می شوید