معاون رئیس شورای امنیت روسیه با هشدار به توطئه غربی‌ها، نسبت به نزدیک شدن جهان به خطر بروز جنگ جهانی سوم هشدار داد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه با هشدار به توطئه غربی‌ها، نسبت به نزدیک شدن جهان به خطر بروز جنگ جهانی سوم هشدار داد.


مدودف زنگ خطر جنگ جهانی سوم را به صدا درآورد!