رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید با فساد به صورت علمی، حرفه‌ای و اصولی برخورد شود،گفت: اقتصاد مسئله مهم کشور است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید با فساد به صورت علمی، حرفه‌ای و اصولی برخورد شود،گفت: اقتصاد مسئله مهم کشور است.


محسنی اژه‌ای: اقتصاد مهم‌ترین موضوع امروز کشور است