برای افرادی که گواهینامه پایه سوم اخذ می‌کنند در سال اول شرایط و محدودیت‌هایی تعیین شده و در صورت رعایت آنها از سوی دارندگان، گواهینامه آنان تا سقف ۱۰ سال اعتبار دارد.

برای افرادی که گواهینامه پایه سوم اخذ می‌کنند در سال اول شرایط و محدودیت‌هایی تعیین شده و در صورت رعایت آنها از سوی دارندگان، گواهینامه آنان تا سقف ۱۰ سال اعتبار دارد.


محدودیت‌های رانندگی برای گواهینامه جدید