مایکروسافت با انتشار آپدیتی جدید به حل مشکل تنظیم ساعت نیز پرداخته است.

مایکروسافت با انتشار آپدیتی جدید به حل مشکل تنظیم ساعت نیز پرداخته است.


مایکروسافت مشکل تغییر ساعت در ایران را برای ویندوز حل کرد