روز گذشته در شبکه‌های معاند خبری درباره فوت فرزند امام جماعت مسجد اهل سنت خاش منتشر شد که مولوی عثمان قلندرزهی با انتشار پیامی واقعیت ماجرای فوت فرزندش را شرح داد.

روز گذشته در شبکه‌های معاند خبری درباره فوت فرزند امام جماعت مسجد اهل سنت خاش منتشر شد که مولوی عثمان قلندرزهی با انتشار پیامی واقعیت ماجرای فوت فرزندش را شرح داد.


ماجرای فوت فرزند امام جماعت مسجد اهل سنت خاش