پیگیری‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد متهم مانند تمام زندانیان در سراسر کشور در ابتدای ورود به زندان مورد‌ معاینه قرار گرفته و هیچ مورد‌ مشکوکی مشاهده نشده است.


پیگیری‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد متهم مانند تمام زندانیان در سراسر کشور در ابتدای ورود به زندان مورد‌ معاینه قرار گرفته و هیچ مورد‌ مشکوکی مشاهده نشده است.


ماجرای شکنجه نازیلا معروفیان در زندان اوین چه بود؟