ماجرای رباعی معروفی که رهبر معظم انقلاب آن را خواندند و گریستند خبر تلخی در بهار سال ۸۷ واقعه تروریستی شیراز رخ داد؛ پس از این حادثه میلاد عرفان پور از شعرای کشورمان شعری در وصف این شهدا سرود که مورد توجه رهبری قرار گرفت. دریافت ۱۷ MB

ماجرای رباعی معروفی که رهبر معظم انقلاب آن را خواندند و گریستند

ماجرای رباعی معروفی که رهبر معظم انقلاب آن را خواندند و گریستند

خبر تلخی در بهار سال ۸۷ واقعه تروریستی شیراز رخ داد؛ پس از این حادثه میلاد عرفان پور از شعرای کشورمان شعری در وصف این شهدا سرود که مورد توجه رهبری قرار گرفت.

دریافت ۱۷ MB


ماجرای رباعی معروفی که رهبر معظم انقلاب آن را خواندند و گریستند