خواننده سرود سلام فرمانده با حضور در فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه، ضمن دلجویی از سرباز راهور، از وی عذر خواهی کرد.

خواننده سرود سلام فرمانده با حضور در فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه، ضمن دلجویی از سرباز راهور، از وی عذر خواهی کرد.


ماجرای درگیری محافظ خواننده سلام فرمانده با سرباز راهور