لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه فیلمی از لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه توسط نیروی هوافضای سپاه را مشاهده می کنید. دریافت ۱ MB

لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه

لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه

فیلمی از لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه توسط نیروی هوافضای سپاه را مشاهده می کنید.

دریافت ۱ MB


لحظه شلیک موشک کروز دوربرد پاوه