سیدمحمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر قیمت به معنای گران شدن محصول نیست، زیرا گرانی هنگامی است که کالایی بیش از ارزش واقعی باشد.

سیدمحمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر قیمت به معنای گران شدن محصول نیست، زیرا گرانی هنگامی است که کالایی بیش از ارزش واقعی باشد.


قیمت واقعی به معنای گرانی محصول نیست