مدیرعامل آبفای استان تهران: آب ۴۳ هزار مشترک پرمصرف در استان تهران از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون قطع شده است.

مدیرعامل آبفای استان تهران: آب ۴۳ هزار مشترک پرمصرف در استان تهران از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون قطع شده است.


قطع آب ۴۳ هزار مشترک پرمصرف تهرانی از ابتدای مهر پارسال