“ایران از سوریه به عنوان منطقه جنگ احتمالی با اسرائیل استفاده می کند”.

"ایران از سوریه به عنوان منطقه جنگ احتمالی با اسرائیل استفاده می کند".


قدرت حمله به ایران را داریم/  حمله به ایران، ساده نیست / موفق به تاخیر برنامه هسته ای ایران شدیم