در بازرسی از ۵۲ شرکت بندر شهید رجایی مشخص شد تنها ۱۲ شرکت عملیات قانونی را ثبت کرده اند که برای ۲۹ شرکت که بازرسی شده، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام جرم و تشکیل پرونده شده است.

در بازرسی از ۵۲ شرکت بندر شهید رجایی مشخص شد تنها ۱۲ شرکت عملیات قانونی را ثبت کرده اند که برای ۲۹ شرکت که بازرسی شده، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام جرم و تشکیل پرونده شده است.


قاچاق روزانه حداقل ۲.۵ تا ۵ میلیون تن سوخت از هرمزگان