یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: قانون جدید انتخابات نقش پوست خربزه زیر پای اصولگرایان را دارد که در صورت تصویب نهایی، موجب کاهش مشارکت شده و تبعات جبران ناپذیری را برای نظام به همراه خواهد داشت.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: قانون جدید انتخابات نقش پوست خربزه زیر پای اصولگرایان را دارد که در صورت تصویب نهایی، موجب کاهش مشارکت شده و تبعات جبران ناپذیری را برای نظام به همراه خواهد داشت.


قانون جدید انتخابات، جمهوریت نظام را نشانه رفته است