فروش سربازی در سال ۱۴۰۲ منتفی است قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی درباره فروش خدمت سربازی از سوی دولت وجود ندارد. دریافت ۱۵ MB

فروش سربازی در سال ۱۴۰۲ منتفی است

فروش سربازی در سال ۱۴۰۲ منتفی است

قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی درباره فروش خدمت سربازی از سوی دولت وجود ندارد.

دریافت ۱۵ MB


فروش سربازی در سال ۱۴۰۲ منتفی است