رئیس‌جمهور در حکمی محمود عسکری آزاد را به عنوان دستیار رئیس‌جمهور منصوب کرد.

رئیس‌جمهور در حکمی محمود عسکری آزاد را به عنوان دستیار رئیس‌جمهور منصوب کرد.


عسکری آزاد به عنوان دستیار رئیس‌جمهور منصوب شد