با توجه به برگزاری جلسه معارفه شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان انتظار می‌رود این نماد به زودی در بازار سرمایه عرضه اولیه گردد. با شرکت ۹۰ میلیارد تومانی آماده عرضه اولیه بیشتر آشنا شوید.

با توجه به برگزاری جلسه معارفه شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان انتظار می‌رود این نماد به زودی در بازار سرمایه عرضه اولیه گردد. با شرکت ۹۰ میلیارد تومانی آماده عرضه اولیه بیشتر آشنا شوید.


عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه مشخص شد