شوش- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با موافقت نمایندگان طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران نیروی انسانی هفته آینده به صحن مجلس می‌آید.

شوش- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با موافقت نمایندگان طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران نیروی انسانی هفته آینده به صحن مجلس می‌آید.


طرح «حذف پیمانکاران نیروی انسانی» به صحن مجلس می رود