ما در ارز جنگ داریم دفعه اول نیست که به جنگ ارزی رفته‌ایم؛ ذخایر ارزی خوب است و دولت اگرچه می‌تواند برای پایین نگه داشتن ارز دلار در بازار بریزد ولی با این کار دلار به خانه‌ها می رود و به سمت پیشرفت نمی‌رود.

ما در ارز جنگ داریم دفعه اول نیست که به جنگ ارزی رفته‌ایم؛ ذخایر ارزی خوب است و دولت اگرچه می‌تواند برای پایین نگه داشتن ارز دلار در بازار بریزد ولی با این کار دلار به خانه‌ها می رود و به سمت پیشرفت نمی‌رود.


طائب: اسرائیل پشت بازی‌های ارز است/ دولت اگر دلار در بازار بریزد، دلارها به خانه‌ها می رود