ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در سال ۱۴۰۲ یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه محسوب می‌شود.

ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری در سال ۱۴۰۲ یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه محسوب می‌شود.


صدور کارت شناسایی موقت برای افراد فاقد شناسنامه تا ۶ ماه‌ آینده