این فرد با ادعای رفتار بد معلم با فرزندش اقدام به این کار کرده که به هیچ وجه توجیهی ندارد و قطعا با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجه خواهد شد.

این فرد با ادعای رفتار بد معلم با فرزندش اقدام به این کار کرده که به هیچ وجه توجیهی ندارد و قطعا با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجه خواهد شد.


صدور حکم جلب فردی که با قمه وارد مدرسه شد/متخلف متواری است