قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر معضلات مسکن برای مردم، از دو محل اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن به دنبال شکستن انحصار و قیمت زمین و همچنین تامین مالی ساخت مسکن بوده است و همه عوامل و بخش‌های مختلف جهت تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در این قانون دیده شده است.

قانون جهش تولید مسکن با تکیه بر معضلات مسکن برای مردم، از دو محل اعطای زمین و تسهیلات ساخت مسکن به دنبال شکستن انحصار و قیمت زمین و همچنین تامین مالی ساخت مسکن بوده است و همه عوامل و بخش‌های مختلف جهت تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در این قانون دیده شده است.


شکستن انحصار زمین و تامین مالی بانکی ساخت مسکن؛ راهکار تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال