شمخانی: نظم جدید جهانی برای ما هم می‌تواند یک فرصت بسیار بزرگ و درخشان باید و حتی می‌تواند تهدیدی باشد و سقوط هر کشوری را رقم بزند، فرصت و یا تهدید بودن نظم نوین جهانی بستگی به نوع رفتار و آمادگی ما برای این تحولات باشد، ما باید خودرا آماده کرده و تاب آوری خود را برای تحولات جهانی بالا ببریم.

شمخانی: نظم جدید جهانی برای ما هم می‌تواند یک فرصت بسیار بزرگ و درخشان باید و حتی می‌تواند تهدیدی باشد و سقوط هر کشوری را رقم بزند، فرصت و یا تهدید بودن نظم نوین جهانی بستگی به نوع رفتار و آمادگی ما برای این تحولات باشد، ما باید خودرا آماده کرده و تاب آوری خود را برای تحولات جهانی بالا ببریم.


شمخانی: امروز با افول فزاینده نظام سلطه مواجه هستیم/ نظم جدید جهانی هم می‌تواند فرصت باشد هم تهدید / باید تاب آوری خود را برای تحولات جهانی بالا ببریم