شعرخوانی وزیر در جلسه استیضاح. این ویدئو را ببینید.

شعرخوانی وزیر در جلسه استیضاح. این ویدئو را ببینید.


شعرخوانی وزیر صمت در جلسه استیضاح