سارق مسافرنما که به همراه همدستش پس از تهدید راننده مسافرکش با اسلحه سرد خودروی وی را سرقت کردند، در شعبه دوم دادگاه کیفری یک محاکمه شد.

سارق مسافرنما که به همراه همدستش پس از تهدید راننده مسافرکش با اسلحه سرد خودروی وی را سرقت کردند، در شعبه دوم دادگاه کیفری یک محاکمه شد.


شب وحشت در تاریکی سرآسیاب تهران