نروژ برای تحکیم کنترل روی زیرساخت‌های حساس، قصد دارد بخش عمده شبکه خط لوله گازی این کشور را پس از انقضای مدت امتیازهای فعلی آن در سال ۲۰۲۸، ملی کند.

نروژ برای تحکیم کنترل روی زیرساخت‌های حساس، قصد دارد بخش عمده شبکه خط لوله گازی این کشور را پس از انقضای مدت امتیازهای فعلی آن در سال ۲۰۲۸، ملی کند.


شبکه خط لوله گاز نروژ ملی می‌شود