سیاست یک بام و دوهوای فرانسه / مکرون اعتقادی به تغییر رژیم ندارد! «مکرون» بعد از دیدار با «مسیح علینژاد» در کنفرانس مونیخ گفت: از نظر تاریخی، تغییر رژیم در سایر کشورها نتوانسته درگیری ها را حل کند و "یک شکست کامل" بوده است. دریافت ۷ MB

سیاست یک بام و دوهوای فرانسه / مکرون اعتقادی به تغییر رژیم ندارد!

سیاست یک بام و دوهوای فرانسه / مکرون اعتقادی به تغییر رژیم ندارد!

«مکرون» بعد از دیدار با «مسیح علینژاد» در کنفرانس مونیخ گفت: از نظر تاریخی، تغییر رژیم در سایر کشورها نتوانسته درگیری ها را حل کند و "یک شکست کامل" بوده است.

دریافت ۷ MB


سیاست یک بام و دوهوای فرانسه / مکرون اعتقادی به تغییر رژیم ندارد!