حساب جعلی وزیر خارجه جدید ترکیه در توضیح نوشته بود صفحه رسمی نیست اما رئیس سازمان اطلاعاتی امنیتی انگلیس متوجه نشده بود/ اوکراین، متهم به هک رادیوهای روسیه است.

حساب جعلی وزیر خارجه جدید ترکیه در توضیح نوشته بود صفحه رسمی نیست اما رئیس سازمان اطلاعاتی امنیتی انگلیس متوجه نشده بود/ اوکراین، متهم به هک رادیوهای روسیه است.


سوتی رئیس ام آی ۶: تبریک توییتری به صفحه جعلی وزیر خارجه جدید ترکیه / سخنرانی جعلی پوتین در رادیوهای روسیه