​عباس عبدی به بهانه حکم صادر شده برای ولی‌الله سیف از دستگاه قضا پرسیده: دخالت در ارز فردایی از طرف سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟ دخالت در ارز فردایی از طرف سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟

​عباس عبدی به بهانه حکم صادر شده برای ولی‌الله سیف از دستگاه قضا پرسیده: دخالت در ارز فردایی از طرف سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟ دخالت در ارز فردایی از طرف سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟


سوال عباس عبدی از دستگاه قضا: دخالت در ارز فردایی از طرف سیف و معاونش رخ داده یا پیش و پس از آنها هم وجود داشته است؟