کارشناس بازار سرمایه گفت: در دوره قبلی افرادی که کانال‌های فضایی مجازی را برای دریافت راهنمایی انتخاب کردند زیان بیشتری را از نسبت به سایر سهامداران متحمل شده اند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در دوره قبلی افرادی که کانال‌های فضایی مجازی را برای دریافت راهنمایی انتخاب کردند زیان بیشتری را از نسبت به سایر سهامداران متحمل شده اند.


سهامداران در تله های سیگنال فروشی قرار نگیرند