سرنوشت همراهان امام خمینی(ره) در پرواز پاریس-تهران چه شد؟ در پرواز حامل امام خمینی(ره) از مبدا پاریس به مقصد تهران افراد زیادی بودند. از شهید مطهری تا صادق قطب زاده؛ هر یکی از این افراد با پیشینه مبارزاتی متفاوت به سرنوشتهای متفاوتی دچار شدند. دریافت ۳۰ MB

سرنوشت همراهان امام خمینی(ره) در پرواز پاریس-تهران چه شد؟

سرنوشت همراهان امام خمینی(ره) در پرواز پاریس-تهران چه شد؟

در پرواز حامل امام خمینی(ره) از مبدا پاریس به مقصد تهران افراد زیادی بودند. از شهید مطهری تا صادق قطب زاده؛ هر یکی از این افراد با پیشینه مبارزاتی متفاوت به سرنوشتهای متفاوتی دچار شدند.

دریافت ۳۰ MB


سرنوشت همراهان امام خمینی(ره) در پرواز پاریس-تهران چه شد؟