سرعت شناورهای سپاه، ۳ برابر شناورهای آمریکایی می‌شود دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در آینده سرعت شناورهای سپاه چند برابر سرعت شناورهای آمریکایی می‌شود. دریافت ۱۵ MB

سرعت شناورهای سپاه، ۳ برابر شناورهای آمریکایی می‌شود

سرعت شناورهای سپاه، ۳ برابر شناورهای آمریکایی می‌شود

دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در آینده سرعت شناورهای سپاه چند برابر سرعت شناورهای آمریکایی می‌شود.

دریافت ۱۵ MB


سرعت شناورهای سپاه، ۳ برابر شناورهای آمریکایی می‌شود