جلسه شورای عالی فضای مجازی شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جلسه شورای عالی فضای مجازی شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.


سران قوا در جلسه شورای عالی فضای مجازی