مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان گفت: بدیهی است با توجه به توان باروری ضعیف یوزپلنگ‌ها به ویژه توان اسپرمی نر‌ها که در مطالعات مختلف به آن اشاره شده، عدم موفقیت بارداری یوز ماده در همان سال اول پس از جراحی سزارین، نگران کننده نیست و می‌توان از فرصت‌های بعدی برای ادامه فرآیند تکثیر یوزپلنگ آسیایی از این یوز ماده استفاده کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان گفت: بدیهی است با توجه به توان باروری ضعیف یوزپلنگ‌ها به ویژه توان اسپرمی نر‌ها که در مطالعات مختلف به آن اشاره شده، عدم موفقیت بارداری یوز ماده در همان سال اول پس از جراحی سزارین، نگران کننده نیست و می‌توان از فرصت‌های بعدی برای ادامه فرآیند تکثیر یوزپلنگ آسیایی از این یوز ماده استفاده کرد.


سازمان محیط زیست: «ایران» باردار نیست