احمد زیدآبادی، نوشت: اینکه محفل کیهان و نیروهای همسویش از عضویت ایران در “بریکس” اظهار شوق و شادی کرده‌اند، برای ما هم جای خوشحالی دارد. تا باشد از این نوع شوق و شادی‌ها! از تشویق حوثی‌ها به حملۀ موشکی به دوبی و ابوظبی و ریاض تا رسیدن به ذوق‌زدگی برای پیوستن به یک گروه بین‌المللی، […]احمد زیدآبادی، نوشت: اینکه محفل کیهان و نیروهای همسویش از عضویت ایران در “بریکس” اظهار شوق و شادی کرده‌اند، برای ما هم جای خوشحالی دارد.

تا باشد از این نوع شوق و شادی‌ها! از تشویق حوثی‌ها به حملۀ موشکی به دوبی و ابوظبی و ریاض تا رسیدن به ذوق‌زدگی برای پیوستن به یک گروه بین‌المللی، واقعاً راه کوتاهی نیست.


زیدآبادی: اظهار شادی کیهان از عضویت ایران در بریکس برای ما هم جای خوشحالی دارد / از تشویق به حملۀ موشکی به دوبی و ابوظبی و ریاض تا رسیدن به این ذوق‌زدگی واقعاً راه کوتاهی نیست / امیدوارم روزی که جمهوری اسلامی برجام یا صورتی از برجام را امضاء کرد، باز هم به همین اندازه اشتیاق از خود نشان دهد؛ حالا اگر دلش خواست می‌تواند آن را هم «شلیک به تحریم‌های آمریکا» بنامد